Декларация на общото събрание на СУ

Общото събрание на Софийския университет няма нито властта, нито ролята да наема или отстранява от работа един или друг преподавател.

Но то има една далеч по-важна роля: да припомня и утвърждава у с т о и т е, върху които почива университетското образование и академизма като цяло – взаимно уважение и разбирателство, съхраняване на чуждото достойнство, междукултурно, междуетническо и междуличностно равноправие.

Поздравления за изключително навременната и съответна на настоящия момент декларация, приета днес:

“Споделяйки убеждението, че Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е академична институция, която традиционно задава и отстоява високите академични стандарти в България и която същевременно носи своята отговорност за качеството на обществения дебат у нас, заявяваме:

(1) Свободата на словото гарантира правото на критика към господстващите разкази и обяснителни модели. Софийският университет отстоява това право, като в същото време не позволява в негово име да бъдат подривани други основополагащи ценности. В този дух, Етичният кодекс на Университета постановява, че академичната свобода „не нарушава чуждото достойнство“ (чл. 4). Пагубно не само за академизма, но и за обществото ни е да превръщаме свободата на словото в алиби за словесна агресия.

(2) Високите академични стандарти, с които Софийският университет с право се гордее, изключват превръщането на университетската катедра в трибуна за стигматизация на индивиди или цели групи. Нещо повече, подобно говорене ползва научно несъстоятелни понятия, хипотези и подходи в разрез със съвременните изследователски постижения.

(3) За българското общество са присъщи традициите на търпимост, разбирателство и съвместно живеене. Всякакви дискриминационни, расистки и отричащи равноправието послания противоречат на ангажимента към демокрацията. Но те също така рушат нашите традиции и така подкопават основите, върху които сме изградили съвместното ни съжителство.

С оглед на всичко това, Софийският университет преутвърждава ангажимента си към традициите на взаимното уважение и разбирателство и решително осъжда всички послания, които с претенцията да бъдат академични, омаловажават други начини на живот и култури, или под друга форма подриват ценностите на равноправието.”

via Ruzha Smilova

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s